Kinderopvang CJG Schoonhoven
Jeudsportfonds en Jeugdcultuurdfonds intermediair Bereken uw bijdrage Nieuws

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Kinderopvang Schoonhoven is hieronder beschreven.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Kinderopvang Schoonhoven houdt toezicht op de realisatie van het vastgestelde beleid en de uitvoering van genomen besluiten door directie en management. Het stelt de beleidsplannen vast, zoals het meerjarenplan, het jaarplan en de begroting. De Raad van Toezicht telt de volgende leden:  Wietze Wedman (voorzitter), Richard Ruitenbeek (financiën), Wendy Vonk, Geert Jan Venekamp, Dick Barelds en Suzanne van Straten. De Raad van Toezicht en directie vergaderen 5 keer per jaar.

Rooster van aftreden RvT

RvT reglement

Managementteam

Het management team van Kinderopvang Schoonhoven bestaat uit een directeur en 3 locatiehoofden. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid, jaarplan, meerjarenplan en begroting en voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht.

Centraal bureau
Op het centraal bureau van Kinderopvang Schoonhoven bevindt zich de personele en financiële administratie, kindplanning en het secretariaat van de gehele organisatie.

Pedagogisch medewerkers en groepshulpen
De pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerde beroepskrachten die op de groepen werken. Het aantal pedagogisch medewerkers op de groep is afhankelijk van de groepsgrootte. De groepshulp heeft een ondersteunende functie.

Oudercommissie
De oudercommissie van Kinderopvang Schoonhoven bestaat uit een afvaardiging van ouders die kinderen op de kinderopvang of op de peuteropvang hebben. Zij behartigen de belangen van de ouders. De oudercommissie adviseert de directie over o.a. de volgende onderwerpen: pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid,  tariefswijzigingen, klachtenregeling  en openingstijden, enz. De oudercommissie denkt actief mee. Meer informatie over de oudercommissie vindt u onder ‘ouders’

Ondernemingsraad
Kinderopvang Schoonhoven heeft een ondernemingsraad die uit 5 leden bestaat. Dit zijn gekozen afgevaardigden van alle medewerkers van Stichting Kinderopvang Schoonhoven en behartigt de belangen van alle medewerkers.

ORGANOGRAM KINDEROPVANG SCHOONHOVEN

organigram 01042018